# مطلب_طنز

بدون شرح...

___________دنیا رو بدون خانمها تصور کن:1بازارها خلوت2.پولهامحفوظ3. اعصابها آرام4.مخابرات ورشکسته 5 شیطان بیکار 6.همه میرن بهشت __________خدا زمین را آفرید ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 10 بازدید