# جالب

اســــــــرار امــضـا

  1-کسانیکهبهطرفعقربههایساعتامضاءمی‌کنندانسان‌هایمنطقیهستند. ۲ – کسانیکهبرعکسعقربه‌هایساعتامضاءمیکننددیرمنطقراقبولمی‌کنندوبیشترغیرمنطقیهستند. ۳ – کسانیکهازخطوطعمودیاستفادهمیکنندلجاجتوپافشاریدراموردارند. ۴ – کسانیکهازخطوطافقیاستفادهمیکنندانسان‌هایمنظّمهستند. ۵ – کسانیکهبافشارامضاءمی‌کننددرکودکیسختیکشیده‌اند. ۶ – کسانیکهپیچیدهامضاءمی‌کنندشکّاکهستند. ۷ – کسانیکهدرامضایخوداسموفامیلمی‌نویسندخودشانرادرفامیلبرترمیدانند. ۸ – کسانیکهدرامضایخودفامیلمی‌نویسنددارایمنزلتهستند. ۹ – کسانیکهاسمشانرامی‌نویسندورویاسمشانخطمی‌زنندشخصیتخودرانشناخته‌اند. ۱۰ – کسانیکهبهحالتدایرهوبیضیامضاءمی‌کنند،کسانیهستندکهمیخواهندبهقلهبرسند امامهمترینگروه : ۱۱- ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 23 بازدید

بدون شرح...

___________دنیا رو بدون خانمها تصور کن:1بازارها خلوت2.پولهامحفوظ3. اعصابها آرام4.مخابرات ورشکسته 5 شیطان بیکار 6.همه میرن بهشت __________خدا زمین را آفرید ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 17 بازدید