# جالب

اســــــــرار امــضـا

  1-کسانیکهبهطرفعقربههایساعتامضاءمی‌کنندانسان‌هایمنطقیهستند. ۲ – کسانیکهبرعکسعقربه‌هایساعتامضاءمیکننددیرمنطقراقبولمی‌کنندوبیشترغیرمنطقیهستند. ۳ – کسانیکهازخطوطعمودیاستفادهمیکنندلجاجتوپافشاریدراموردارند. ۴ – کسانیکهازخطوطافقیاستفادهمیکنندانسان‌هایمنظّمهستند. ۵ – کسانیکهبافشارامضاءمی‌کننددرکودکیسختیکشیده‌اند. ۶ – کسانیکهپیچیدهامضاءمی‌کنندشکّاکهستند. ۷ – کسانیکهدرامضایخوداسموفامیلمی‌نویسندخودشانرادرفامیلبرترمیدانند. ۸ – کسانیکهدرامضایخودفامیلمی‌نویسنددارایمنزلتهستند. ۹ – کسانیکهاسمشانرامی‌نویسندورویاسمشانخطمی‌زنندشخصیتخودرانشناخته‌اند. ۱۰ – کسانیکهبهحالتدایرهوبیضیامضاءمی‌کنند،کسانیهستندکهمیخواهندبهقلهبرسند امامهمترینگروه : ۱۱- ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 16 بازدید