ترس !!!

خدایا…

وقتی به دنیا آمدم مادرم ۲۸ برابر من سن داشت.

دو سال بعد او سی ساله بود و من دو ساله، یعنی پانزده برابر من سن داشت.

پنج سال بعدتر، او سی و پنج ساله شد و من هفت ساله، یعنی فقط پنج برابر من سن داشت.

حالا من سی و دو ساله ام و او تقریبا دو برابر من سن دارد.

می ترسم کم کم سنم از مادرم هم بیشتر بشود و هنوز مجرد مانده باشم!

/ 11 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گمنام

سلام با این متن هایی که شما می نویسی معلومه که مجرد میمانی... ولی نترس خودم برات آستین بالا میزنم

mina

سلام با درددلی که مخاطبش تمام ایرانیان اند به روزم

فریبا

$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-?*°*?-..~~~~ _..-?*°*?-.._

شانی

خوشحال میشیم به ما بپیوندید. با ما شعر بخوانید... [گل]

Sinus

«سینوس» وبلاگی جدید و با رویکردی متفاوت در GSA ما را زیاد ببینید ...

مصطفی

سلام گلم خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یه چت روم باز کردم خوشحال میشم بیای [قلب] به دوستات بگو بیان تا اونجا گپ بزنیممممممم [چشمک] منتظر اسم قشنگت اونجا هستمممم [گل] آدرسشم اینه www.chatnet.ir راستی کلی هم امکانات داره [نیشخند]

حمید

سلام جیگر چیز های باحالی میگیا شیطون[نیشخند] آپم خواستی یه یر بزن

Sinus

دسته بندی افراد حاضر در گردان سایبری عمار در قسمت «درد نامه» سینوس حتما ببینید با سپاس- سینوس

mina

این بار از ترسم گفته ام مهمانم باشید هرچند مهمانی تلخی ست.