اســــــــرار امــضـا

 


1-کسانیکهبهطرفعقربههایساعتامضاءمی‌کنندانسان‌هایمنطقیهستند.

۲کسانیکهبرعکسعقربه‌هایساعتامضاءمیکننددیرمنطقراقبولمی‌کنندوبیشترغیرمنطقیهستند.

۳کسانیکهازخطوطعمودیاستفادهمیکنندلجاجتوپافشاریدراموردارند.

۴کسانیکهازخطوطافقیاستفادهمیکنندانسان‌هایمنظّمهستند.

۵کسانیکهبافشارامضاءمی‌کننددرکودکیسختیکشیده‌اند.

۶کسانیکهپیچیدهامضاءمی‌کنندشکّاکهستند.

۷کسانیکهدرامضایخوداسموفامیلمی‌نویسندخودشانرادرفامیلبرترمیدانند.

۸کسانیکهدرامضایخودفامیلمی‌نویسنددارایمنزلتهستند.

۹کسانیکهاسمشانرامی‌نویسندورویاسمشانخطمی‌زنندشخصیتخودرانشناخته‌اند.

۱۰کسانیکهبهحالتدایرهوبیضیامضاءمی‌کنند،کسانیهستندکهمیخواهندبهقلهبرسند

امامهمترینگروه :

۱۱- کسانیکهالاندارنرویبرگهامضامیکنندبسیارکمحافظههستندکهیادشوننیستامضاشونچهشکلیه!!!

 

/ 3 نظر / 24 بازدید
قرآن

واقعاااااااااااااااااااااااااااااااا[تعجب] ببینید مردم به چه چیزایی گیر میدن!!!!!!!!!!!!!!!! نمیتونیم با خیال راحت یه امضاء هم بکنیم سلام

هر چی دوس داری صدام کن !

به قول خواهرم: چه جالب! ممنون که منزلتمو بهم یادآوری کردین! واقعاّ روان شناسانه بود،ممنون.

ستایش

وبت باحاله.البته به غیر از اون یکی. آقای یا خانوم قرآن آدم اینقدر شخت گیر نیست بابا!!!!!!!